×

მომსახურების პირობები

შპს  „მიქს შოპ“-ის მომსახურების პირობები

აღნიშნულ დოკუმენტზე გაცნობით მომხმარებელი (ნებისმიერი ფიზიკური ან ირურიდიული პირი, რომელიც სიტყვიერად, ხელშეკრულების საფუძველზე ან ..მიქს შოპი-ს სისტემაში რეგისტრაციის საფუძველზე იყენებს ..მიქს შოპი“- მომსახურებას) ავტომატურად თანახმაა შემდეგი მომსახურების პირობებზე

1)
ტერმინთა განმარტება

1.1) დამკვეთი: ნებისმიერი იურიდიული ან ფიზიკური პირი რომელიც სარგებლობს    პს მიქს შოპი“- მომსახურებით

1.2) შემსრულებელი: პსმიქს შოპი, კომპანია რომელიც უზრუნველყოფს ამერიკაში “GEO AMANATI” CORP. პარტნიორთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საშუამავლო მომსახურების გაწევას ამანათების ტრანსპორტირებაზე.

1.3)
ამერიკული პარტნიორი კომპანია: “GEO AMANATI” CORP უზრუნველყოფს ამანათების მიღებას აშშ, მათ დამუშავებას და საქართველოში გამოგზავნას.

 

 
2)
ხელშეკრულების საგანი.

2.1)
დამკვეთი ავალებს ხოლო შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას მოახდინოს დამკვეთის მიერ ამერიკული პარტნიორი კომპანიის “GEO AMANATI” CORP საწყობში გადაგზავნილი ტვირთების ტრანსპორტირებას აშშ დან საართველოში საჰაერო გადაზიდვების გზით, რომელსაც ახორციელებს დამკვეთის მოთხოვნის საფუძველზე

2.2)
პს  „მიქს შოპიაწარმოებს მხოლოდ საშუამავლო მომსახურებას რაც გულისხმობს ამერიკული პარტნიორი კომპანიის საწყობიდან დამკვეთის ამანათების ტრასპორტირების ორგანიზებას.

 

 

2.3)     ...-დან ამანათები იგზავნება კვირაში ორჯერ,  სამშაბათს და პარასკევს. ამანათების გაცემა-დარიგება დაიწყება ამანათის ჩამოსვლიდან მეორე დღეს.

 2.4) კომპანია პასუხს არ აგებს რეგისტრაციისას მომხმარებლის მიერ შევსებული ინფორმაციის სისწორეზე იმ შემთხვევაში,თუ რეგისტრაციისას შევსებული ინფორმაცია აღმოჩნდება მცდარი ან არასრულყოფილი,პრეტენზიები არ მიიღება.

2.5)   თუ კომპანიის მიერ მომხმარებლისათვის შეკვეთილი პროდუქცია არ მივა ...-ის ოფისამდეონლაინ მაღაზიისშეცდომის გამო,ანონლაინ მაღაზიაგააუქმებს ორდერს, კომპანია არ აგებს პასუხს ზარალის ანაზღაურებაზე.

 

 3) ტრანსპორტირების ღირებულება და ანგარიშის წესი

3.1)
ტრანსპორტირების ღირებულება გამოითვლება ამანათის რეალური  წონიდან  გამომდინარე.

ამანათების წონის დამრგვალება ხდება 100 გრამამდე, მინიმალური წონა შეადგენს 100 გრამს.

რეალური წონა: რეალური წონა იანგარიშება ამანთის რეალური წონის შესაბამისად, ანუ რასაც ამანათი იწონის ფიზიკურად.


შპს „მიქს შოპი“ მოცულობით ითვლის მხოლოდ განსაკუთრებული გაბარიტების მქონე ნივთებს და ღირებულების განსაზღვრა ხდება  შეთანხმებით.

3.2)
ტრანასპორტირების საფასური შეადგენს 1 კილოგრამზე 6 $ აშშ დოლარს. ანგარიშსწორება ხდება ეროვნულ ვალუტაში .

3.3)
ტრანსპორტირების საფასური 6 $ დოლარი შეიცავს, ამანათის ტრანსპორტირებას აშშ დან საქართველომდე.

3.4)
ტრანსპორტირების საფასური შეიძლება შეიცვალოს, გაიზარდოს ან შემცირდეს, შეთავაზების საფუძველზე ან სხვა საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვების ტარიფების გაძვირების ან გაიაფების საფუძველზე.


4) ამანათის დეკლარირების წესი და განბაჟების სერვისი

4.1) დამკვეთი ვალდებულია მოახდინოს მისი კუთვნილი ნივთის დეკლარირება.

4.2) დეკლარაციაში მითითებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი არის დამკვეთი. შემსრულბელი დამკვეთს უწევს მხოლოდ საშუამავლო მომსახურებას საბაჟოზე.

4.3) ამანათების დეკლარიება არის სავალდებულო, დაუდეკლარირებელი ამანათები დაყოვნდება საბაჟოზე.

4.4 ტვირთის განბაჟებაზე და დღგ-ეს დროულ გადახდაზე პასუხისმგებელია დამკვეთი, შემსრულებელი დამკვეთს გაუწევს მხოლოდ სადეკლარანტო სერვისს, რაც გულისხმობს დეკლარაციის ფორმის შევსებას. იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთმა არ გადაიხადა ბაჟი, ვერ ჩაეტია შესაბამის ვადებში (ბაჟის გადახდის) მიუთითა შემსრულებელს არასწორი ინფორმაცია დეკლარაციაში, დამკეთი არის 100% ით პასუხისმგებელი აღნიშნულ საკითხზე. დამკვეთის მიერ არასწორი ინფორმაციის საფუძველზე თუ დაზარალდა პსმიქს შოპი,დამკვეთი ზარალს აუნაზღაურებს პსმიქს შოპსსრულად

5) საკურიერო მომსახურება

 

5.1) უფასო საკურიერო მომსახურება:

 

 

საკურიერო მომსახურებას შემსრულებელი თბილისის მაშტაბით ახორციელებს უფასოდ.

მომსახურება ხორციელდება კვირაში ორჯერ, ამანათების მიღების მომდევნო დღეს. ამანათის წონა უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 5კგ ჯამურად ან ცალ ცალკე. ეს შეეხება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ რეისზე მიღებულ ამანათებს.

5.2)ფასიანი საკურიერო მომსახურება:

ფასიანი საკურიერო მომსახურება თბილისის ფარგლებში ხორციელდება სამუშაო დღის განმავლობაში ( ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 13:00 საათიდან საღამოს 19:00 საათამდე, შაბათს 17:00 საათამდე)  სისტემაში მომხმარებლის მიერ ფასიანი საკურიერო სერვისის მონიშვნის შემდეგ .თუ მომხმარებელმა მონიშნა  დღის 13:00 საათამდე, დარიგდება იმავე სამუშაო  დღეს. შემდეგ მიღებული გამოძახებები გაგრძელდება მომდევნო სამუშაო დღეს

5.3) ფასიანი საკურიერო ღირებულება თბილისის ტერიტორიაზე:

ფასიანი საკურიერო სერვისის ღირებულება, შეადგენს:  4 ლარს. ამანათებზე  ანაზღაურების გადახდა ხდება კურიერთან.

 5.4). ამანათების მისამართზე მიტანა მოხდება მათი საწყობში მიღებიდან მეორე დღეს.
5.5) საკურიერო მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია: გადაიხადოს ტრანსპორტირების ღირებულება , რის შემდეგაც ამანათს ეძლევა სტატუსი „ გადახდილია’’ და გადადის შესაბამის გრაფაში . აღნიშნულ განყოფილებაში მონიშნოს უჯრა კურიერის მომსახურება და მიუთითოს მისამართი.
5.6) მისამართზე მიტანისას კურიერი უკავშირდება მომხმარებელს მის მიერ დარეგისტრირებული მობილური ტელეფონის ნომერზე. თუ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში ვერ მოხერხდა დაკავშირება, ამანათი ბრუნდება უკან საწყობში და მეორედ მისი მისამართზე მიტანა აღარ მოხდება.
5.7) თუ მომხმარებელი სარგებლობს სხვა ტელეფონის ნომრით, იგი ვალდებულია კურიერის მომსახურების მოთხოვნამდე საკუთარ პროფაილში მოახდინოს ნომრის რედაქტირება.
5.8) ბინის მისამართზე მიტანის შემთხვევაში ამანათი გადაეცემა დამხვედრ პირს, პირადობის მოწმობის წარდგენის საფუძველზე, ხოლო ორგანიზაციის მისამართზე მიტანისას, მხოლოდ ამანათის მფლობელს, ასევე პირადობის მოწმობის წარდგენის შემდეგ.
5.9). კურიერი არ აიტანს ამანათს სართულზე.

6) შემსრულებლის უფლება-მოვალეობები

 

6.1) შემსრულებელი ვალდებულია მოახდინოს დამკვეთის ტვირთის ტრანსპორტირება ამერიკული პარტნიორი კომპანიის საწყობიდან საქართველომდე.

 

 

6.2) ტრანსპორტირების საშუალო ვადა შეადგენს 4-დან 7 კალენდარულ დღემდე.

6.3) ტრანსპორტირების ვადა შეიძლება გაიზარდოს გარემო ფაქტორების გამო როგორიცაა, ამინდი,რეისების გადატვირთვა, ავიაკომპანიის განრიგის შეცვლა, საბაჟო ტერმინალის გადატვირთვის გამო
6.4) შემსრულებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას ავიაკომპანიის მიერ რეისების განრიგის შეცვლაზე, ან მათ გაუქმებაზ

 

6.5) კომპანია პასუხს არ აგებს რეგისტრაციისას მომხმარებლის მიერ შევსებული ინფორმაციის სისწორეზე იმ შემთხვევაში,თუ რეგისტრაციისას შევსებული ინფორმაცია აღმოჩნდება მცდარი ან არასრულყოფილი,პრეტენზიები არ მიიღება;

6.6)   თუ კომპანიის მიერ მომხმარებლისათვის შეკვეთილი პროდუქცია არ მივა ...-ის ოფისამდეონლაინ მაღაზიისშეცდომის გამო,ანონლაინ მაღაზიაგააუქმებს ორდერს, კომპანია არ აგებს პასუხს ზარალის ანაზღაურებაზე;

6.7) შპს „მიქს შოპი“ იღებს ვალდებულებას ...-დან საქართველოში ამანათის უვნებლად ტრანსპორტირებაზე, პროდუქტის დაკარგვის შემთხვევაში მისი ზარალის ანაზღაურებას

6.8) შპსმიქს შოპ“- არ არის პასუხისმგებელიისეთ დაზიანებულ ამანათზე რომლის შეფუთვა არ არის დაზიანებული, დახეული, გახნსილი, შეჭყლეტილი ტრანსპორტირების დროს.

 

6.9) პსმიქს შოპ“- არ აგებს პასუხს დაზიანებულ ნივთებზე, რომლის მეპატრონე არ დაფიქსირ და პრეტენზია არ წარმოადგინა დაზიანებულ ნივთზე ოფისში ამანათის მიღების დროს .

6.10) ანაზღაურება არ ვრცელდება ისეთ მტვრევად ნივთებზე როგორიცაა:
მინის ნაწარმი, კომპიუტერის ეკრანები, ჭურჭელი, და მსგავსი ადვილად მტვრევადი პროდუქცია, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც მათი შეფუთვა აშკარად დაზიანებულია (შეჭეჭყილი, დაგლეჯილი, განადგურებული)

6.11) პსმიქს შოპიარ აგებს პასუხს პროდუქციის ვარგისიანობაზე, ხარისხზე, და მათ რაოდენობაზე. ..მიქს შოპიაანაზღაურებს ზარალს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ, მომხმარებელი წარმოადგენს დეკლარირებული ამანათის ფასის შესაბამის, ინვოისს და სხვა ხარჯების  დამადასტურებელ საბუთს რაც უშუალოდ კავშირშია დაზიანებულ, დაკარგულ ნივთთან და მის დეკლარირებულ ფასთან.

6.12) პსმიქს შოპიიტოვებს უფლებას აწარმოოს დამატებითი გამოძიება ნივთის დაზიანებასთან დაკავშირებით და მოსთხოვოს მომხმარებელს ყველა საბუთი რაც კავშირში იქნება შეძენილ ნივთთან. კომპენსაციის შემთხვევაში შემსრულებელი იტოვებს საწყობში დაზიანებულ ნივთს. ..მიქს შოპიმოკვლევის მიზნით ზარალის ანაზღაურებამდე ითხოვს მაქსიმუმ 30 სამუშაო დღეს, ხოლო ზარალის თანხას უნაზღაურებს დამკვეთს 5 სამუშაო დღეში, მიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

 

 7) ამანათის გაცემა მესამე პირზე

7.1) ამანათის გაცემა მესამე პირზე ხდება შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგნის შემთხვევაში: პირადობის მოწმობა,პირადობის მოწმობის ასლი, პიროვნების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი. მინდობილობა 


8) დამკვეთის უფლება მოვალეობანი

8.1) დამკვეთი ვალდებულია შემსრულებლის ვებ გვერდზე ( www.mixshop.ge) მოახდინოს ამანათის სწორად დეკლარირება, დამკვეთის საკონტროლო პანელში ასახვიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარულ დღეში.

8.2) დამკვეთი ვალდებულია დაფაროს ამანათის ტრანსპორტირების საფასური ნივთის გატანის წინ.

8.3) დამკვეთ ვალდებულია ტრნასპორტირების საფასური აანაზღაუროს ამანათის ჩამოსვლიდან არაუგვიანეს 4კვირისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსრულებელი იტოვებს დამკვეთის ტვირთის ჩამორთმევის უფლებას, ან აღნიშნული საკითხის სასამართლოში განხილვას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.4)დამკვეთი ახდენს ხელმოწერას შეთანხმების ფორმაზე, სადაც დამკვეთი პასუხისმგებლობას იღებს შეძენილ და მიღებულ ნივთზე. პრობლემების შემთხვევაში დამკვეთი ვალდებულია აანაზღაუროს ნივთის ღირებულებას (ინვოისის საფუძველზე) დამატებული ბანკის გადარიცხვის საკომისიო. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმე გადაეცემა სასამართლოს.

 


9) კონფიდენციალურობა


ნებისმიერი სახის ინფორმაცია რომელიც ინახება .. "მიქს შოპი"- ბაზაში და მასში აღრიცხულია "დამკვეთის"ინფრომაცია, წარმოადგენს კონფიდენციალურ მასალას, .. "მიქს შოპი" აღნიშნულ ინფორმაციას არ გადასცემს მესამე პირს, თუ ამას არ მოითხოვს სახელმწიფოს წარმომადგენელი ორგანო, შესაბამისი მოთხოვნის საფუძველზე.აღნიშნული ინფორმაცია ინახება ბაზებში და დაცულია გარე პირებისაგან.

კერძოდ მომხმარებელი ვალდებულია არ გადასცეს მესამე პირს ისეთი ინფორმაცია როგორიცაა

) ტრანსპორტირების ანაზღაურების ტარიფი რომელიც შეთანხმებულია მხოლოდ დამკვეთთან

) ფინანსური დოკუმენტები როგორიცაა ინვოისი

1
0) სადეკლარანტო მომსახურება

სადეკლარანტო მომსახურება 1 დეკლარაციაზე შეადგენს 10 ლარს.. ტარიფი ვრცელდება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე.

დანიშნულებაში აუცილებლად უნდა მიუთითოთ: სადეკლარანტო მომსახურება, სახელი გვარი

აკრძალული ნივთების ჩამონათვალი


არბალეტი, ისრები, მშვილდი,კისტის თოფი არაუმეტეს 4,5 კალიბრისა, ფეთქებადი ნივთიერებები. ტოქსიკური ნივთიერებები. ცეცხლსასროლი იარაღები, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია, რეალური ფული,მონეტები, ნებისმიერი სახის ელექტრო შოკერი, პოლიეთილენის პარკები. ან დაუკავშირდით შემოსავლების სამსახურის ცხელ ხაზსს 299 299

რეკვიზიტები:

კომპანიის სახელწოდება: შპს "მიქს შოპი". 

საიდენთიფიკაციო კოდი ‎400202384.

 

 

 მისამართი: გაგარინის 13-13

  

 სს თიბისი ბანკი

 

 

ბანკის კოდი:TBCBGE22

 

ანგარიში: GE11TB7604736070100001GEL